Artikel 1 Algemeen.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN WOODTASTIC BV TE BORGER
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Woodtastic BV,
gevestigd te Barneveld (Nederland), hierna te noemen ‘Woodtastic’, alsmede op alle (aanvullende)
overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit
distributieovereenkomsten, tussen Woodtastic en een koper, hierna te noemen ‘opdrachtgever’
aangegaan.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Woodtastic afwijkende bepalingen – waaronder mede
inkoopvoor- waarden worden verstaan – van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst
tussen Woodtastic en opdrachtgever en binden derhalve Woodtastic niet, tenzij Woodtastic de
voorwaarden van opdrachtge- ver schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.
1.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of langs elektronische weg.
1.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse
tekst bij verschillen steeds beslissend.
1.5 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de
overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van
deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
Artikel 2 Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, ook al is in de aanbieding en/of offerte een termijn
voor aanvaarding gesteld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Woodtastic of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door
haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Door Woodtastic verstrekte prijslijsten, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet
als offerte.
2.4 Alle bij een aanbieding getoonde afbeeldingen, tekeningen, modellen, kleuren en overige gegevens
zoals eigenschappen, maten en specificaties gelden slechts ter aanduiding. Deze zijn slechts bindend indien
dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Woodtastic.
2.5 Woodtastic behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor op de afbeeldingen, tekeningen
en modellen voorkomende in de aanbiedingen, catalogi, website e.d.
Artikel 3 Overeenkomst.
3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst
bindend voor Woodtastic door haar schriftelijke bevestiging.
3.2 Elke met Woodtastic aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
3.3 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en
opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
Artikel 4 Prijzen.
4.1 Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met
terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, stijgingen van de
grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar
voor levering voordoen, geven Woodtastic het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere
prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de opdrachtgever ter zake enig
recht op schadevergoeding heeft.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Woodtastic opgegeven prijzen
in eu- ro’s, exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten. De prijzen zijn
gebaseerd op Ex Works, Barneveld, Nederland (EXW, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk
aangegeven.
Artikel 5 Geregistreerde klanten op de website.
5.1 De door de opdrachtgever, bij aanmelding via de website, aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord
zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker
die zich heeft aangemeld.
5.2 De opdrachtgever garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen
namens de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk
zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Woodtastic mag er vanuit gaan dat als een
gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde
gebrui- ker betreft van de opdrachtgever.
5.4 Zodra de opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord
worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de opdrachtgever Woodtastic
hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de opdrachtgever om
onmiddel- lijk doeltreffende maatregelen te treffen.
Artikel 6 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Woodtastic binden de
laatste niet, voor zover ze door Woodtastic niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn
in dit ver- band te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 7 Meer- en minderwerk.
7.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en
minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden
overeengekomen en komt voor verrekening in aanmerking.
7.2 Door Woodtastic te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de
opdrachtge- ver in rekening worden gebracht.
Artikel 8 Aansprakelijkheid.
8.1 De aansprakelijkheid van Woodtastic jegens de opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in
artikel 15 omschreven verplichtingen.
8.2 Woodtastic is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever
geleden schade van welke aard dan ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Woodtastic.
Aansprakelijk- heid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde
winst, milieus- chade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts
uitdrukkelijk uitgeslo- ten.
8.3 De opdrachtgever is verplicht Woodtastic te vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens
Woodtastic, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde goederen en/of de
verrichte diensten en de opdrachtgever zal Woodtastic alle schade vergoeden die Woodtastic lijdt als
gevolg van derge- lijke aanspraken tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Woodtastic.
8.4 Indien en voorzover, ondanks het hierboven gestelde op Woodtastic enige aansprakelijkheid rust, uit
welke hoofde dan ook, dan blijft de aansprakelijkheid van Woodtastic beperkt tot het bedrag van de netto
factuur- waarde van de betrokken goederen en/of verrichte diensten met dien verstande dat Woodtastic
hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 250.000 euro per
schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de
toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Woodtastic ingevolge
dwin- gendrechtelijke bepalingen.
8.6 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na (op)levering
schriftelijk bij Woodtastic is ingediend.
8.7 Woodtastic verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de
webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade door het
gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden
maken van de website of het betalingssysteem.
8.8 Woodtastic is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan
ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste)
gebruik van de website en het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever.
Artikel 9 Annuleren.
9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij verplicht
alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (onder
andere kosten van de door Woodtastic reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten) te vergoeden onverminderd het recht van
Woodtastic op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Opdrachtgever zal eveneens aan
Woodtastic als annuleringskosten verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Woodtastic te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van
de annulering van de opdracht.
9.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Woodtastic zich alle rechten voor
om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 10 Levering.
10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Woodtastic is niet eerder in
verzuim ten aanzien van de levertermijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door
opdrachtgever, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke
termijn en Woodtastic hier- aan geen gevolg heeft gegeven.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Woodtastic zijn
de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
10.3 De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het
bepaalde in artikel 3 en opdrachtgever aan Woodtastic voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens
en informatie heeft verstrekt en Woodtastic de overeengekomen vooruitbetaling van
opdrachtgever ontvangen heeft.
10.4 Zodra Woodtastic merkt dat de opgegeven termijn overschreden zal worden, neemt Woodtastic
daarover contact op met opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever blijven onveranderd. Alleen
bij excessieve overschrijding (meer dan twaalf (12) weken) van de overeengekomen levertijd heeft
opdracht- gever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door
overmacht. Opdrachtgever heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
10.5 Het is mogelijk dat de goederen in gedeelten worden afgeleverd tenzij de opdrachtgever hiertegen
schriftelijk bezwaar heeft geuit. Ingeval van deelleveringen zijn de hierna omschreven
(betalings)voorwaar- den ook van toepassing op elke deellevering.
10.6 Op opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien opdrachtgever de goederen niet op de overeengekomen
datum in ontvangst neemt, is opdrachtgever in verzuim en kan Woodtastic naar keuze (i) de
over- eenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de goederen voor rekening en risico aan
opdracht- gever verzenden; (iii) de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever onder zich
houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen
opslagkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van opdrachtgever. Het bovenstaande
geldt onvermin- derd de overige aan Woodtastic toekomende rechten.
10.7 De verzending geschiedt op de wijze als door Woodtastic aangegeven. Leveringscondities worden per
transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms® 2010. Wenst de
opdracht- gever een zending te ontvangen door o.a. snel- of expresse zending, dan zijn de extra hieraan
verbonden kosten voor zijn rekening.
10.8 Voor leveringen van Woodtastic binnen Nederland en België zijn de transportkosten voor rekening
van Woodtastic indien de netto orderwaarde minimaal €750,- (Nederland) of minimaal €1000,- (België)
bedraagt. Voor leveringen van Woodtastic buiten Nederland en België zullen separate afspraken worden
gemaakt ten aanzien van de transportkosten.
10.9. De opdrachtgever zal de goederen niet verkopen via algemene online verkoopplatforms zoals e-Bay,
bol.com e.d.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.
11.1 Zolang Woodtastic geen volledige betaling heeft ontvangen van alle bedragen, met inbegrip van eventuele
rente en kosten, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde
of te leveren goederen en/of de uitvoering van werk en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n
overeenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van Woodtastic.
11.2 Woodtastic heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
op- drachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of
heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
11.3 Opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en deze
tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke
toestemming van Woodtastic te bezwaren, verhuren, vervreemden, in gebruik te geven en/of
hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens
Woodtastic heeft voldaan. Het is opdrachtgever evenwel toegestaan de goederen binnen zijn normale
bedrijfsuitoe- fening te gebruiken c.q. te vervreemden. Het is opdrachtgever echter niet toegestaan de
goederen in
het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door opdrachtgever
surséance van betaling is gevraagd of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
11.4 Opdrachtgever kan met derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in
de vordering van Woodtastic wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de
opdrachtgever wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
11.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 11.4 levert Woodtastic de voorbehouden eigendom van de
goederen waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van
subroga- tie af houdt de opdrachtgever de omschreven goederen voor de gesubrogeerde derde.
11.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde
als bedoeld in de leden 11.4 en 11.5 laten onverlet dat de opdrachtgever Woodtastic kan aanspreken in
het geval Woodtastic op enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten
overeenkomsten.
11.7 Indien en zolang Woodtastic eigenaar van de goederen is, zal opdrachtgever Woodtastic onmiddellijk
op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Bovendien zal opdrachtgever Woodtastic
(in dat ge- val) mededelen waar de goederen, waarvan Woodtastic eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of
(voorlopige) surséance van betaling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp.
de bewind- voerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Woodtastic. Opdrachtgever staat er voor in dat
een beslag op de goederen onmiddellijk wordt opgeheven.
11.8 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij opdrachtgever
aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
Artikel 12 Overmacht.
12.1 Woodtastic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een
overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht in de zin van de artikel wordt begrepen omstandigheden die (tijdige) levering door
Woodtastic redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend stormschade en
andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen,
gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land
van her- komst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar
Eleonora
of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Woodtastic, ex- en
importverboden, sancties, boycots, embargo’s, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen
van enige overheid, brand, storingen
en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Woodtastic, dan wel in de middelen van
ver- voer van derden en het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen.
12.3 Indien Woodtastic bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Woodtastic heeft voorts het recht om de inhoud van de
overeen- komst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.
12.4 Wanneer de overmacht situatie langer dan zes (6) maanden heeft voortgeduurd, hebben zowel
Woodtastic als opdrachtgever het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen.
Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
Artikel 13 Leverantie.
13.1 Bij de levering van de goederen en/of het verrichten van diensten heeft de opdrachtgever op straffe
van kosten en schade te zorgen:
a: Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen
moeten geschieden zodanig is, dat beschadigingen op welke wijze ook, niet plaats zullen vinden;
b: Dat de toegang tot het terrein en/of welke ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en
voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
c: Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade hierbij
ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de grove schuld of opzet van Woodtastic komt vast
te staan. Wanneer bij aflevering de ruimte waardoor de goederen gebracht moeten worden te klein blijkt
te zijn en er ook geen passende lift aanwezig is, kan er een verhuislift worden gehuurd. De kosten hiervan
zijn voor rekening van de opdrachtgever;
d: Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en
voldoende ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden tijdens normale
werktijden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 14 Reclame.
14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te
inspecteren op zichtbare gebreken. Eventuele tekortkomingen, zichtbare gebreken en/of beschadigingen
terzake dienen door opdrachtgever op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld.
Opdrachtgever is gehouden klachten of schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden maar in ieder
geval binnen zeven (7) werkdagen na (op)levering onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond
van de klachten of schade, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben
geaccepteerd. Ingebruikneming van de goederen geldt als acceptatie. Bovengenoemde meldingen kunnen
uitsluitend bij Woodtastic worden ingediend via de door Woodtastic gestelde meldingsprocedure.
14.2 Woodtastic dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Overeenstemming
om- trent de te nemen acties door Woodtastic blijkt uit een bevestiging van de opdrachtgever per e-mail
van het aanbod van Woodtastic.
14.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke
deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het
ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 15 Garantie.
15.1 De door Woodtastic geleverde goederen bezitten de eigenschappen die de opdrachtgever en eindklant
bij normaal gebruik mogen verwachten.
15.2 Woodtastic verleent de eindklant een garantie van twee jaar na aflevering aan de opdrachtgever.
15.3 De garantie houdt uitsluitend in dat Woodtastic naar beste vermogen en naar haar eigen keuze, tot
het vervangen, herstellen, reparatie of prijsvermindering van de geleverde goederen over zal gaan, dan
wel de producten zal terugnemen en opdrachtgever zal crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag.
In geen geval is Woodtastic gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Eventuele kosten
die de opdrachtgever maakt bij het vervangen van een goed zijn voor rekening van opdrachtgever. Goederen
kunnen slechts door opdrachtgever worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van
Woodtastic en mits de goederen deugdelijk verpakt zijn.
In voorkomend geval is de opdrachtgever verplicht herstel/reparatie door een gespecialiseerde monteur
toe te staan. Ten aanzien van de gerepareerde goederen loopt de oorspronkelijke garantietermijn door; er
geldt derhalve geen nieuwe garantietermijn.
15.4 De eindklant is uitsluitend gerechtigd aanspraak te maken op de garantie als de goederen correct
gebruikt, onderhouden en behandeld worden en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens
Woodtastic heeft voldaan.
15.5 De eindklant heeft geen aanspraak onder de garantie in de volgende gevallen:
– het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes in de goederen als gevolg van het geleidelijk verlies
aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
– het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van
warmte- bronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
– gebreken ontstaan door een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en
omliggende ruimten of een extreme verandering daarin of door een niet vlakke ondervloer.
15.6 Mocht er onverhoopt na de tweejarige garantie toch nog een probleem optreden met een goed dan
zal Woodtastic altijd haar uiterste best doen om samen met de opdrachtgever tot een passende oplossing
te komen. Dit kan door het inschakelen van een monteur, het opsturen van een vervangend onderdeel, het
leveren van een nieuw goed tegen bijbetaling en het eventueel retour halen voor herstel. De hiermee
gemoeide kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
15.7 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of vanuit vaktechnisch oogpunt aanvaardbare afwijkingen
in kleur, slijtvastheid, structuur, finish, afwerking etc. kunnen geen klachtgrond onder de garantie
opleveren.
Artikel 16 Persoonsgegevens.
16.1 Woodtastic verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
16.2 De verwerking van persoonsgegevens door Woodtastic vindt plaats conform de toepasselijke
(inter)natio- nale wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
16.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat Woodtastic vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
betreffen- de opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan
opdrachtgever, en/of diens cliënten of derden mag en kan verwerken in het kader van een (i) opdracht
door opdrachtgever aan Woodtastic verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii)
optimalise- ring van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in
dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Woodtastic gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken
door verwerkers in dienst van Woodtastic.
16.4 Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens
door Woodtastic verwerkt mogen worden en vrijwaart Woodtastic voor schade in verband met claims van
betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
16.5 Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Eleonora
passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen.
Artikel 17 Opschorting en ontbinding.
17.1 Woodtastic is gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover
deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een
redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot
schadevergoe- ding, indien opdrachtgever niet (tijdig), niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan de
(betalings)verplichtin- gen die voor hem uit enige met Woodtastic gesloten overeenkomst voortvloeien, of
indien er gronden zijn om te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt
alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of
liquidatie van diens bedrijf.
17.2 Opschorting en ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds geleverde goederen onverlet.
Daarnaast is Woodtastic alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten
en interesten, daaronder begrepen door Woodtastic gederfde winst. Deze vorderingen zijn met
onmiddellijke ingang opeisbaar.
17.3 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, de kosten van
rechtsbijstand van Woodtastic daaronder begrepen die Woodtastic moet maken ten gevolge van de niet,
niet tijdige of niet correcte nakoming door opdrachtgever, voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 18 Betaling.
18.1 Zolang Woodtastic geen kredietlimiet heeft toegestaan aan opdrachtgever, wordt alleen onder
(gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling geleverd.
18.2 Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Betaling dient zonder aftrek van enige korting, bankkosten of enige schuldvergelijking te
geschieden in euro’s, middels storting of overmaking op een door Woodtastic aangewezen bankrekening.
Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op
de bankrekening van Woodtastic is bijgeschreven.
18.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens
Woodtastic voldoet is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – in verzuim
en van- af het intreden van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van anderhalf
procent (1,5%) rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt
gerekend. 18.4 Woodtastic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever te
vorderen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling ontstaan waaronder
begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten
worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 150,= euro per
vordering bedragen.
18.5 Woodtastic is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens
(verder) te presteren van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid
stelt in een door Woodtastic te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid (tijdig)
te stellen, is Woodtastic gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de
overeenkomst on- middellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van door haar
geleden schade. Te- vens is al hetgeen opdrachtgever aan Woodtastic uit welke hoofde dan ook
verschuldigd is, direct opeisbaar. 18.6 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen acht (8)
werkdagen na de factuurdatum schrif- telijk gemotiveerd bij Woodtastic te worden ingediend. Na afloop
van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever haar
rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
18.7 Woodtastic heeft het recht het nakomen van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever
aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten.
19.1 Woodtastic behoudt zich al haar rechten voor op het gebied van intellectuele eigendom in verband
met door haar geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden. Woodtastic is en blijft exclusief
rechtheb- bende van het auteursrecht, het recht van model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met
betrek- king tot haar goederen.
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Woodtastic de goederen
te kopiëren of geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
19.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan geleverde goederen van een andere merknaam te voorzien, of
het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
20.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Woodtastic gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten
tussen Woodtastic en opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De
toepas- selijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen de enkele invorderingen
van het verschuldigde, zullen uitsluitend voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van
Woodtastic aanhangig worden gemaakt, zulks onverminderd de bevoegdheid van Woodtastic om het
geschil desge- wenst voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de
opdrachtgever. Geschil- len tussen Woodtastic en opdrachtgevers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen
definitief worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’)
overeenkomstig het Ar- bitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd
overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Nederlands of Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in
Utrecht (Nederland).